Đăng Nhập  |  Đăng Ký 16 Tháng Sáu 2024   English (United States)   中文(中华人民共和国)   Tiếng Việt (Việt Nam)

Dây Trung Cao Thế Ngầm
1C 8.7/15 (17.5) KV CV Cu/XLPE/PVC/DATA(AWA)/PVC CABLE
1C 12/20 (24) KV CV Cu/XLPE/PVC/DATA(AWA)/PVC CABLE
 
 
3C 1.8/3 (3.6) KV CV Cu/XLPE/PVC/DATA(AWA)/PVC CABLE
3C 3.6/6 (7.2) KV CV Cu/XLPE/PVC/DATA(AWA)/PVC CABLE
 
 
3C 6/10 (12) KV CV Cu/XLPE/PVC/DATA(AWA)/PVC CABLE
3C 8.7/15 (17.5) KV CV Cu/XLPE/PVC/DATA(AWA)/PVC CABLE
 
 
3C 12/20 (24) KV CV Cu/XLPE/PVC/DATA(AWA)/PVC CABLE
3.6/6 KV CV CU/XLPE/PVC WATER BLOCKING CABLE
 
 
6/10 KV CV Cu/XLPE/PVC WATER BLOCKING CABLE
8.7/15 KV CV Cu/XLPE/PVC WATER BLOCKING CABLE
   
12/20 KV CV CU/XLPE/PVC WATER BLOCKING CABLE
18/30 KV CV CU/XLPE/PVC WATER BLOCKING CABLE